ความแตกต่างของเนื้อหาที่ออกสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1 กับ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์2!

📚 ความแตกต่างของเนื้อหา A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 🌟

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 📘:

 • ผสมระหว่าง “คณิตศาสตร์พื้นฐาน” และ “คณิตศาสตร์เพิ่มเติม”.

 • มุ่งเน้นที่ “คณิตเสริม” โดยครอบคลุมทุกบทของคณิตม.ปลาย เช่น เซต, ตรรกศาสตร์, ฟังก์ชัน, แคลคูลัส และอื่น ๆ.

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 📗:

 • มุ่งเน้นที่ “คณิตศาสตร์พื้นฐาน”.

 • ข้อสอบเน้นเฉพาะบางเนื้อหา เช่น เซต, ตรรกศาสตร์, ความน่าจะเป็น, ฟังก์ชัน และสถิติ.

🔗 สรุป: A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ผสมระหว่าง “คณิตพื้นฐาน” และ “คณิตเสริม” ในขณะที่ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เน้นที่ “คณิตพื้นฐาน” เท่านั้น และมีความลึกซึ้งน้อยกว่า.

📘🌱

เช็คเลย คณะที่อยากเข้า ต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? อัพเดทใหม่ล่าสุด!
คณะ วิชาที่สอบ วิชาที่ควรโฟกัสอ่าน
แพทยศาสตร์ 7วิชา A-Level+TPAT1 คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดแพทย์ ไทย สังคม
เภสัชศาสตร์ 7วิชา A-Level+TPAT1 คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดแพทย์ ไทย สังคม
ทันตแพทยศาสตร์ 7วิชา A-Level+TPAT1 คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดแพทย์ ไทย สังคม
สัตวแพทยศาสตร์ 7วิชา A-Level+TPAT1 คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดแพทย์ ไทย สังคม
สหเวชศาสตร์ 7วิชา A-Level+TGAT คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ไทย สังคม
สาธารณสุขศาสตร์ 7วิชา A-Level+TGAT คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ไทย สังคม
เทคนิคการแพทย์ 7วิชา A-Level+TGAT คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ไทย สังคม
พยาบาลศาสตร์ 7วิชา A-Level+TGAT คณิต อังกฤษ ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ ไทย สังคม
วิทยาศาสตร์ TGAT+ TPAT3+ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ A-Level ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ อังกฤษ
วิศวกรรมศาสตร์ TGAT+ TPAT3+คณิต1 A-Level คณิต ฟิสิกส์ อังกฤษ ความถนัดทางวิศวะ
อักษรศาสตร์ ภาษาต่างประเทศA-Level+ไทย+สังคม หรือยื่นคณิตประยุกต์แทนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศอังกฤษไทย สังคมคณิต(หากไม่ยื่นภาษาต่างประเทศ)
ศิลปศาสตร์ ภาษาต่างประเทศA-Level+ไทย+สังคม หรือยื่นคณิตประยุกต์แทนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศอังกฤษไทย สังคมคณิต(หากไม่ยื่นภาษาต่างประเทศ
มนุษยศาสตร์ ภาษาต่างประเทศA-Level+ไทย+สังคม หรือยื่นคณิตประยุกต์แทนภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศอังกฤษไทย สังคมคณิต(หากไม่ยื่นภาษาต่างประเทศ
รัฐศาสตร์ TGAT+คณิตประยุกต์+ไทย+สังคม A-Level หรือยื่นภาษาต่างประเทศแทนคณิตประยุกต์ คณิตอังกฤษไทย สังคมภาษาต่างประเทศ(หากไม่ยื่นคณิต)
นิติศาสตร์ TGAT+คณิตประยุกต์+ไทย+สังคม A-Level หรือยื่นภาษาต่างประเทศแทนคณิตประยุกต์ คณิตอังกฤษไทย สังคมภาษาต่างประเทศ(หากไม่ยื่นคณิต)
บัญชี TGAT+คณิตประยุกต์1 A-Level คณิต อังกฤษ
เศรษฐศาสตร์ TGAT+คณิตประยุกต์1+ไทยสามัญ+สังคมA-Level คณิต อังกฤษไทย สังคม
ครุศาสตร์ TGAT+TPATครุศาสตร์+ไทย+สังคมA-Level คณิตพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับครูอังกฤษไทย สังคม
นิเทศศาสตร์ TGAT+คณิตประยุกต์+ไทย+สังคมA-Level หรือยื่นภาษาต่างประเทศแทนคณิตประยุกต์ คณิตอังกฤษไทย สังคมภาษาต่างประเทศ(หากไม่ยื่นคณิต)
จิตวิทยา TGAT+คณิตประยุกต์ หรือ TGAT+TPAT3 คณิตอังกฤษฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ศิลปกรรมศาสตร์ TGAT+TPAT2 ความถนัดทางศิลปะอังกฤษ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ TGAT+TPAT4 ความถนัดทางสถาปัตย์อังกฤษคณิต

7วิชา A-Level = ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิคศาสตร์ประยุกต์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษาข้อมูลในตารางอ้างอิงรอบAdmission บางมหาลัยอาจสอบแตกต่างจากตาราง ควรเช็คข้อมูลอีกที แต่เบื้องต้นสามารถเริ่มโฟกัสอ่านวิชาในตารางได้เลย

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (A-Level Applied Mathematics 1) 📘:

 • ⏰ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ: 90 นาที โดยมีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
 • 📝 ประเภทข้อสอบ: ปรนัย 25 ข้อ (3 คะแนน/ข้อ) และ อัตนัย 5 ข้อ (5 คะแนน/ข้อ)
 • 🎯 จุดเน้น: วัดความรู้และความเข้าใจทั้งในเรื่องนิยามและคอนเซ็ปต์
 • 🤔 ระดับความยาก: เทียบเท่ากับคณิต 1 ในระบบสอบเดิม (เนื่องจากสสวท. ออก)
 • 🚫 หมายเหตุ: ถึกน้อยกว่า PAT1 แต่เน้นการเล่นกับความรอบรู้และความเฉลียวของเนื้อหา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (A-Level Applied Mathematics 2) 📗:

 • ⏰ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ: 90 นาที โดยมีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
 • 📝 ประเภทข้อสอบ: ปรนัย 25 ข้อ (3 คะแนน/ข้อ) และ อัตนัย 5 ข้อ (5 คะแนน/ข้อ)
 • 🎯 จุดเน้น: เน้นความเข้าใจเบื้องต้นและความไม่ซับซ้อน
 • 😌 ระดับความยาก: คล้ายกับ O-NET และคณิต 2 วิชาสามัญ
 • 🚫 หมายเหตุ: แม้บางบทจะซ้ำกับคณิต 1 แต่ความยากจะน้อยกว่าอย่างชัดเจน